Forsinket udvikling

NEUROSPIRES VIDENSCENTER

Forsinket udvikling opstår som følge af fysiske ubalancer i hjerne og nervesystem.

Følgerne af disse neurologiske forhold påvirker børns evner individuelt motorisk, sprogligt, sansemæssigt, socialt og emosionelt. Af væsenlig betydning er det her at have indsigt i i hvor høj grad de enkelte funktionsområder påvirker hinanden, fordi det har betydning for at skabe forandring.

Det er derfor der også forklaringen på at der er mange svar at hente for forældre i den viden der er om hjernen, fordi den åbner for en tilgang til de værktøjer, hvormed der kan gøres noget ved situationen.

Børn med forsinket udvikling

Børn med forsinket udvikling har ofte en række forskellige og individuelle udfordringer. Dette understreger vigtigheden af at få et komplet overblik over barnets funktionsområder, som indvirker gensidigt på hinanden. Herved synliggøres det, at det er vigtigt ikke at overse nogle aspekter. En sådan tilgang giver en mere nuanceret forståelse og en dybere indsigt i barnets udfordringer. Det er en holistisk tilgang til at hjælpe børn med forsinket udvikling og neurologiske symptomer, som bygger på dyb viden om hjernen og nervesystemet. Denne viden gør det muligt at afdække vigtige forhold vedrørende barnets forskellige funktionsområder: sensorisk, motorisk, følelsesmæssigt, socialt, fysiologisk og fagligt, samt indsigt i hjernens evne til at kommunikere. Herved oparbejdes en dybdegående indsigt og en høj grad af forståelse for, hvad der er det enkelte barns udfordring.

Ofte møder forældre kommentarer som: "Det er ikke så alvorligt" eller "Hun når nok at indhente det med tiden". Nogle børn med milde neurologiske symptomer formår da også at fungere i vuggestue, børnehave eller en skoleklasse. Men for de børn, som har svære symptomer og måske en diagnose, kan udfordringerne være meget store og få alvorlig betydning for deres muligheder på lang sigt, hvis de ikke opdages. Mange børn bliver overset på denne måde og får ikke den hjælp, de har behov for. De kæmper i stedet en stille kamp, hvor man ikke skal regne med, at de en dag kommer og fortæller, at de har et problem med en af sanserne, er hæmmet i deres leg, eller på anden måde er begrænset. Børn, der oplever symptomer fra hjernen, lever med dem og ofte uden at der skabes en egentlig afklaring, fordi det er deres "normale" liv. Som regel har de aldrig prøvet at leve en dag uden neurologiske symptomer.

Hjernen og nervesystemet altafgørende rolle bliver tydeligt i en udviklingsprofil. Neurologiske profiler kan synliggøre balancen mellem hjernen og de enkelte funktionsområder, både fysisk og mentalt. Dette giver forældre indsigt i, hvordan barnet oplever verden, hvilket er afgørende for at kunne støtte og hjælpe. En tilgang som befordres af at inddrage læring, viden om teknikker og metoder, der fremmer hjernens kommunikation.

Gennem disse veje kan vi fremme et barns funktionsevne fra et dybdegående perspektiv, hvilket er vigtigt. Det kræver indsigt og forståelse for, hvordan hjernen fungerer, og dens samspil med de udviklingsmæssige milepæle inden for sanseområdet, motorik, socialt og emotionelt. Dermed kan vi anvende læring og teknikker rettet mod de bagvedliggende fysiologiske årsager for at hjælpe hjernen og nervesystemet på flere fronter:

  • Begrænsning af skadelig eksponering for toksiner.
  • Støtte til hjernen gennem optimal ernæring.
  • Anvendelse af viden om effekten af gentagelser.

Dette synliggør også det perspektiv som skaber klarhed over, at børn ikke på egen hånd formår at håndtere denne aktive proces. Forældre kan med deres aktive og vedholdende støtte til gengæld  nå langt med at opnå effekt af de programmer der er inkluderet. Sammen med professionelle hjælpere kan de opbygge en tryg ramme i hjemmet, hvor en variation af de forskellige programmer med neurologisk sigte bidrager til, at barnet udvikler sig og lærer gennem en afvekslende og indholdsrig dag, som tilgodeser de individuelle behov.

Denne proces baner vejen for at minimere følgerne af forsinket udvikling over tid. Dette muliggør en hensigtsmæssig inklusion, der tager udgangspunkt i barnets forudsætninger til skolegang, daginstitution samt samvær med leg og læring sammen med andre børn.

Jeg er Casper

Casper har forsinket udvikling

car-1577043_1280

Caspers historie viser en dreng med forsinket udvikling og mistrivsel, hvis forældre søgte svar for at hjælpe ham og forbedre hans muligheder gennem indsigt og viden bag hans diagnose.

Caspers tidlige skoleår var præget af udfordringer. Han havde det svært helt tilbage fra starten i vuggestuen og fortsatte i børnehaven, hvor han efter lang ventetid endelig fik tildelt en støttepædagog ved overgangen. Trods forventninger om bedring opstod der stadig mange store konflikter. Der var generel tro på, at støtte kunne gøre en forskel for ham, men virkeligheden var, at Casper fortsatte med at have mange svære dage.
En af hans største udfordringer var hans manglende forståelse for de andre børns handlinger, ord og leg. Det var også svært for ham at deltage i fælles aktiviteter. Han følte sig meget udenfor og uretfærdigt behandlet og blev ofte hentet hjem fra børnehaven om eftermiddagen, hvor han var meget utrøstelig og ulykkelig.
Både læger, pædagoger, PPR og kommunen blev involveret i højere grad for at iværksætte en udredningsproces. Året efter blev Casper diagnosticeret med atypisk autisme, og det var på dette tidspunkt, at hans far kontaktede Jeanette Lundqvist hos Neurospire.

Caspers forældre deltog straks i Jeanettes forældrekursus hos Neurospire, hvor de fik indblik i tilgangen til at hjælpe børn. Her fik de svar på mange spørgsmål, som de længe havde søgt svar på, og det gav dem indsigt i en tilgang, hvor fremme af neurologisk udvikling var i fokus. Dette bekræftede dem i, at det var den rette tilgang for deres barn.
Ved de tidlige møder blev det aftalt, at Casper skulle undersøges med henblik på at få skabt en neurologisk profil. Denne udviklingsprofil ville kunne identificere hans udfordringer og vise hans styrker, hvilket kunne lede frem mod en plan for ændringer.

En betydelig del af denne plan fokuserede på at reducere eksponeringen for skadelige stoffer og sikre passende ernæring. Caspers mor fik kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i et år til hjemmetræning samt støtte til undervisningsmaterialer og kosttilskud fra deres kommune.

Herfra var dette udgangspunkt,  var vigtigt at udvikle en plan, der kunne hjælpe Casper med hans udfordringer i forhold til motorik og hans følsomme sanser. Undersøgelsene der blev foretaget afdækkede, at han var særligt følsom over for lyd, berøring og lugt. Der blev arbejdet målrettet med at forbedre hans motoriske færdigheder, herunder at lære ham at kravle fuldt koordineret, for at styrke hans koordinationsevner, hvilket er fundamentet i hans mobilitet.

Gennem målrettet indsats og skræddersyede programmer begyndte Casper at vokse og udvikele sig, og han overvandt gradvist de forhindringer, der tidligere syntes uovervindelige.
Med støtte fra sine forældre og Jeanette Lundqvist hos Neurospire begyndte Casper at overvinde de komplekse udfordringer, som udsprang af forsinkelser i hans neurologiske udvikling og nærme sig et bedre udgangspunkt for at blive inkluderet i andre børns aktiviteter og fællesskab.