Hjemmetræning gammel

Her er samlet nogle oplysninger der angår børn der hjemmetræner. Hjemmetræningensordningen som den er udformet i §32 er målrettet børn under 18 år. Målgruppen er børn med en nedsat funktionsevne enten fysisk eller psykisk, og ofte har barnet behov for hjælp fra flere fagpersoner. Det er ikke navnet på navnet på barnets diagnose elelr karakteren af funktionesnedsættelsen der er afgørende for om barnet tilknyttes ordningen. Det er barnets behov for støtte-og behandlingstilbud der i en individuel vurdering danner grundlaget for om barnets kommune godkender hjemmetræning. Selve hjemmetræningen kan forældre frit tilvælge hvis de beslutter at betale af egen lomme.
Hvis du vælger hjemmetræning på fuldt eller reduceret program, er der flere muligheder hvad angår dit nuværende job. Som forældrepar kan I sammen finde en aftale som handler om hvem er jer der skal varetage hjemmetræningen, og dermed hvem af jer der skal der ændre lønforhold i større eller mindre grad. Du kan endeligt søge din arbejdgiver om at gå på nedsat tid eller om orlov. I forhold til økonomi kan I søge kommunen gennem jeres barns sagsbehandler.  I §32 som varetager hjemmetræning er indeholdt i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.
Hjemmetræning er en mulighed, og kan ansøges som en hjælp til barnet gennem egen kommune, som det ligger beskrevet i Socialstyrelsen PDF-fil, som kan downloades på deres hjemmeside. Ankestyrelsen er løbende inde og afklare og guide kommuner og forældre inden for området så der kommer klarhed for at følge retningslinierne så børnene få den hjælp de behøver. Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen der tager afgørlsen. I praksis betyder hjemmetræningsordningen at forældre kan vælge blandt udbydere af hjemmetræning, og opnå økonomisk dækning til udgifter helt eller delvist. Børn kan være i et hjemmetræningsforløb 100 % eller mindre. Ordningen ansøges med rådgivning fra barnet sagsbehandler som er oriteret og kan vejlede. Kravet til udbyder af den udvalgte hjemmetræning, som forældrene vælger til deres barn er at indsaten er dokumenterbar og effekten kan vurderes i en grad i forhold til de mål der er opstillet. Konkret betyder det at det skal være muligt at beskrive hvordan de enkelte dele af den tilrettelagte træning undervejs bidrager til opfyldelse af mål i barnets udviklingforløb. Det er ikke et krav at de valgte træningsmetoder er videnskabeligt dokumenterede.
Det har stor betydning at at have kontakt til andre voksne når man har et barn med særlige udfordringer som kan støtte en.  Når man hjemmetræner er det en nødvendighed at der er nogle man kan tale med. Både familie, venner kan være en hjælp, men der er også muligheder for at knytte kontakt til andre som også hjemmetræner. Ved hjemmetræning hos Neurospire møder I forældre andre forældrepar som hjemmetræner.
Der er undervisningpligt i Danmark, men ikke skolepligt. Hjemmetræningen kan træde istedet for at dit barn møder i en skole hvad enten det handler om f.eks. grundskolen almenklasser, en special klasse eller specialskole. Dit barns kommune vil træffe aftale med jer forældre om de forpligtigene tilsyn der vil foregå gennem hjemmetræningsforløbet i forhold til forhold om undervisning. I forhold til neurologsik udvikling vægtes evnen til at læse og skrive meget højt, og derfor er det det et indsatsområde der er helt centralt i implemeteret i de programmer som følger hver barn. Øvrige skolefag følger med som del af hjemmeundervisningen Hos Neurospire møder du som forældre en lærererfaring på området der omfatter undervisning på alle klassetrin, i langt de fleste fag, både fra almen skolen, specialklasser og specialskoler.
Hvor længe skal man regne med at ens barn hjemmetræner afhængier af flere forhold. Der startes op med en aftale på 6 måneder, fordi det skabe gode forhold for at et barn kan udvikle sig er en proces der ikke sker fra den ene dag til den anden men opbygges over tid. I den periode hvor barnet hjemmetræner forventes det at der ses en udviklingproces, og det er først og fremmest jer forældre der afgør om jeres barn resultater ved evaluering, står mål med den indsats der lægges. Mange resultater dukker op løbende i forløbet som umiddelbare færdigheder og evner, fysiologiske ændringer hos barnet som tegn på en bedring.
Hjemmetræningen er hos Neurospire udformet så den er forældrebasert. De anvendte metoder er lagt ind i en række af programmet, som forældre kan varetage efter en grundig instruktion. Det er væsenligt at der er en stor bredde på det udvalg af programmer der bruges til barnet, fordi det er en meget indviduel behandling som barnet gennemgår når der tales om sigte i neurologsik udvikling. At hjemmetræningen er dokumenterbart betyder at den indeholder målbare indkatorer for at meoderne har effekt.
Ansøgningsprocessen for hjemmetræning er beskrevet i materialet fra Socialstyrelsen. Og I kan der læse mere i deres materiale. Hjemmetræning er en del af serviceloven, hvis indhold jeres kommunens sagsbehandlere er bekendt med. Derfor har kommunerne også lagt information om ansøgninsprocessen på på deres hjemmesider.
Din kommune spiller en central rolle for ansøgning om hjælp til hjememtræningsordningen. Dit barns sagsbehandler ved alt om hvad det handler om og er forpligtiget til at informere dig om hvad du bør vide for at søge. Din sagsbehandler kan trække på viden fra Socialstyrelsen og deres kollegaer i kommunerne, hvor de andre børn benytter sig af denne paragraf i serviceloven. Informationen om hjemmetræninge hos socialstyrelsen er både rettet mod din sagsbehandler og jer som forældre.
Hjemmetræning er baseret på at understøtte udviklingen hos børn med en betydelig varing nedsat funktionsevne der enten kan omfatte fysisk eller psykiske udfordringer. Det vil ofte være tydeligt at de fysiske udfordringer også påviker barnet socialt, hvilket fint hænger sammen med hvad det handler om når der arbejdes med at hjælpe hjernen. Det skal derfor forventes at der hos Neurospire inddrages programmer som har til formål at støtte barnets socaile udvikling. Nogle forældre vil stille spørgsmål ved at hjemmetræning foregår i eget hjem, som er langt fra den ramme som f.eks. en skole klasse er. Svaret på det er at der er tale om børn med betydlig nedsat funktionsevne, som ikke kan gå på komrpomis med deres individuelle behov, i udviklingsprocessen, for at indgå i socalt samspil som erså komplekst som der foregår i et fuldt skema på f.eks en skole.
Hjemmetræning er en mulighed, fordi der i 2008 på baggrund af en forsøgsordning var et flertal i folketinget der stemte for at børn skulle kunne tilbydes et tilbud om hjælp gennem egen kommune, som det ligger beskrevet i Socialstyrelsen PDF-fil, som kan downloades på deres hjemmeside samt på kommunernes hjemmesider. (Du finder link på denne side) Ankestyrelsen er løbende inde og afklare og guide kommuner og forældre inden for området så der kommer klarhed for at følge retningslinierne så børnene få den hjælp de behøver.
Det er dejligt at have søskende, og for et barn der har særlige udfordringer kan det være en meget givende. De bånd der er mellem søskende er stærke og man skal ikke undervurderer hvilken kraft der ligge bag. I forhold til at vælge hjemmetræningsordningen, er det er for også væsentligt få tænkt i hvad det betyder for søskende, at dagliglivet derhjemme bliver et andet når der skabes en ny hverdag for dele af familien. I den samtale indgår også hvor vigtigt det på sigt er for børn at de oplever at deres søster/bror er i god udvikling og trivsel nu og i årene der kommer.
hjemmetræning og søskende

Hvad er hjemmetræning?

Her hos Neurospire informere om hjemmetræning til dit barn.

Hjemmetræning er en mulig løsning for dit barn under 18, som en ordning der kan søges hjælp til gennem jeres kommune.

Svar på spørgsmål

endeliglogo

Hvilke børn kan få tildelt hjemmetræning?

I det offetlige system tilbydes hjemmetræning som en del af en frivalgsordning på området som indbefatter at forældre frit kan vælge mellem enten et tildelt specialtilbud f.eks en specialklasse/specialskole eller at stimulerer og træne jeres barn i eget hjem, og få dækket udgifterne dettil.

Det betyder at der er dannet en ramme omkring ordningen såledesat til kurser i skal foregå i Danmark og den dertilhørende supervision undervejs i forløbet. Det forudsætter at barnet har en betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, på baggrund af en hjerneskade.

Hvordan er lovgivningen om hjemmetræning?

Hjemmetræning er en mulighed, fordi der i 2008 på baggrund af en forsøgsordning var et flertal i folketinget der stemt for at børn skulle kunne tilbydes et tilbud om hjælp gennem egen kommune, som det ligger beskrevet i Socialstyrelsen PDF-fil, som kan downloades på deres hjemmeside samt på kommunernes hjemmesider. Ankestyrelsen er løbende inde og afklare og guide kommuner og forældre inden for området så der kommer klarhed for at følge retningslinierne så børnene få den hjælp de behøver.

Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen der afgør ved en godkendelse af at visitationsudvalget har vurderet at forældre kan træne deres barn gennem Hjemmetræningsloven i eget hjem.

I praksis betyder hjemmetræningsordningen at forældre kan vælge blandt udbydere af hjemmetræning, og opnå økonomisk dækning til udgifter helt eller delvist. Børn kan være i et hjemmetræningsforløb 100 % eller mindre. Ordningen ansøges med rådgivning fra barnet sagsbehandler som er oriteret og kan vejlede. Kravet til udbyder af den udvalgte hjemmetræning, som forældrene vælger til deres barn er at indsaten er dokumenterbar og effekten kan vurderes i en grad i forhold til de mål der er opstillet.

Konkret betyder det at det skal være muligt at beskrive hvordan de enkelte dele af den tilrettelagte træning undervejs bidrager til opfyldelse af mål i barnets udviklingforløb. Der skal her være en plan for, resultaterne endelig vurderes udfra hvordan de er blevet dokumneteret undervejs. Det er ikke et krav at de valgte træningsmetoder er videnskabeligt dokumenterede.

Gennemførelsen af de enkelte programmer hos Neurospire er baseret på at hele forløbet dagligt styres og registres gennem en dagbogs-journal og filmklip, hvilket lever op til kravet om at hjemmetræningsforløbet er dokumenterbart, og som kommunen i nogle tilfælde vælger at få til gennemsyn

Hvor kan jeg læse mere om hjemmetræning?

231886444_155414886669985_6113857692841716731_n

Hvad med mit barns skolegang?

Alle børn har behov for et undervisningstilbud, og børn hjemmetræningen har også et undervisningstilbud. Hjemmetræning , sammen med hjemmeunderivsning kan derfor kan være et alternativ til at dit barn er i dag-eller skoletilbud.

Da der for børn i hjemmetræning er særlige behov, vil der i undervisningen også være behov forsærlige undervsinningsmaterialer og tekniske hjælpemidler.

Undervsiningen supperviseres i forhold til at I forældre socialpædagoisk rådgiving, og den tilrettelæges ud fra barnets forudsætninger i skolefagene

Hvad betyder det for søskende?

At der er forkus på at speede den neurologiske udvikling op hos et barn med forsinket udvikling, er det som søkende har ventet på. Det er en fordel for alle jo mere af den neurologiske udvikling der indhentes, fordi det har sigte i et barn der bliver bedre fungerende.

For søskende er det en ny situaiation når der påbegyndes hjemmetræning i hjemmet, for de oplever at den ene forældre går på tabt arbejdsfortjenste i en periode, og derfor har hjemmearbejde.

Hjemmetræningen betyder at deres søster/bror er hjemme i alle dagtimerne, hvis der ikke er fritidsinteresser og andre aktiviter uden for hjemmet indlagt som programmer.

For dagens forløb vil det betyde at det for søskende opleves at der forgår en lang række af aktiviteter, som bliver en del af deres hverdag. Programmerne strækker sig over dagtimerne, og det anbefales at der gøres plads til familiens øvrige aktiviter og det mere sociale liv i hjemmet sidst på eftermiddagen.

Hvilke metoder anvendes ved hjemmetræning?

Hos Neurospire er der fokus på det er fysiske årsager der danner bagrunden for at mange børn er udfordret både fysisk og psykisk. Derfor addresseres hjemmetrænings indsatsen mod hjernen og de enkelte neurologiske områder, som har forskellige ansvars områder for barnets funktionsevner.

Du kan læse mere om de enekelte programmer her.

Hvad med jobbet?

Hvis du vælger at lave hjemmetræning på fuldt eller reduceret program, er der flere muligheder hvad angår dit nuværende job.

Du kan søge din arbejdgiver om at gå på nedsat tid, eller om orlov. Som forældrepar kan I sammen finde en aftale som handler om hvem er jer der skal varetage hjemmetræningen, hvem af jer der skal der skal finde en ordning for lønforhold.

I forhold til økonomisk kompensation kan i søge kommunen gennem jeres barns sagsbehandler om kompentation lønmæssigt.  I §32 som varetager hjemmetræning er indeholdt hjælp til tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan læse mere vedrørende hjemmetræning i linket til Socialstyrelsen informationsmateriale til forældre og fagpersoner

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen for hjemmetræning er beskrevet i materialet fra Socialstyrelsen. Og I kan læse mere i Socialstyrelsens materiale. Hjemmetræning  er en del af serviceloven, hvis indhold kommunens sagsbehandlere er bekendt med. Derfor har kommuner også lagt information om ansøgninsprocessen på på deres hjemmesider. Her følger link til nogle af de kommuner hvor du kan søge information, som du kan sammenholde den information du modtager fra egen kommune.

Hos foreningen Hjertebarnet er der yderliger information at hente, vedr. hjemmetræning og ansøgning. se venligst link her.

Hvordan kan jeg bruge et netværk i forhold til hjemmetræning?

Det har stor betydning at at have kontakt til andre voksne når man har et barn med særlige udfordringer som kan støtte en.  Når man hjemmetræner er det en nødvendighed at der er nogle man kan tale med . Både familie, venner kan være en hjælp, men der er også muligheder for at knytte kontakt til andre som også hjemmetræner.

Ved hjemmetræning hos Neurospire møder I forældre andre forældrepar som hjemmetræner.

Hvor lang tid skal mit barn hjemmetræne?

Det er meget indivisuelt hvilke behov det enkelte barn har. Nogle børn har få udfordringer som ikke er så alvorlige for deres funktionsevner, mens andre har behov for en stor grad af hjælp til mange områder, hvilket også vil tage tid.

Der er ingen der kan love at et barn på hjemmetræning med neurologiske udfordringer vil udvikle sig og endelig opnå at ligge fuld funktionelt i normalområdet. Det der er målet er at løfte barnets udviklingen i så høj grad som det er muligt mod normalområdet.

Man kan sige at barnets mål vil være at hjemmetræningen afsluttes når de ikke afviger neurolgisk fra jævnaldrende børn i normalområdet.